<<  Grudzień  >>
PoWtSrCzPiSoNi
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


TOPlist


Sport

Kó?ka sportowe i zainteresowa?
W ka?dej gminie miejscowe kluby sportowe i kó?ka urz±dzaj± rozmaite zawody i turnieje, poczynaj±c od pi?ki no?nej, i na rzucaniu strza?kami ko?cz±c. Bardzo popularne s± zawody w?dkarskie na stawach w Opatowicach i Popowicach. Uczestniczy? w zawodach mo?e ka?dy po spe?nieniu wymogów konkursu. Któ? by nie chcia? z?owi? suma o d?ugo¶ci 195 cm, jak to uda?o si? w Opatowicach w 1999 roku panu W. Kolá?kowi? O tych imprezach mo?na znale?? aktualne informacje na stronach internetowych gmin.
Po olimpiadzie w Pekinie w roku 2008 chyba najbardziej znanym miejscem do uprawiania sportów w mikroregionie jest strzelnica ¶rutowa Romana Kosteleckiego, na której trenuje jego brat oraz z?oty olimpijczyk David Kostelecký. Strzelnica dla TRAP i SKEET niedaleko od Holasic jest przyst?pna spo?eczno¶ci od marca do pa?dziernika w czwartki i niedziele. Na strzelnicy mo?na wypo?yczy? bro? i strzela? pod nadzorem instruktora. Wi?cej na stronie www.kostelecky.cz.

Dla wielu b?dzie wielkim zaskoczeniem, i? Rajhradsko posiada w?asne lotnisko sportowe. I to nie byle jakie. Klub Modelarstwa Lotniczego Brno stworzy? w Holasicach ¶wietn± baz? lotnicz±, gdzie organizuje dni lotnictwa oraz ró?ne konkursy, które warto zobaczy?. Aktualne imprezy kó?ka i sylwetki wszystkich pilotów znajduj± si? na stronie internetowej www.volny.cz/klmbrno.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.