<<  Grudzień  >>
PoWtSrCzPiSoNi
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


TOPlist


Przyroda

Rajhradsko i naturalne atrakcje
Mikroregion Rajhradsko obfituje ukrytym pi?knem natury, które nieustannie odkrywamy i poznajemy. Kataster Rajhradu zdobią na przyk?ad nadzwyczaj wa?ne bia?e topole i letnie d?by, które znajdują si? w rajhradzkiej ba?anciarni. Bardzo romantycznym i dobrze ukrytym zakątkiem jest czeladnicka wyspa o powierzchni 34 hektarów. Pomi?dzy dwoma starymi naturalnymi ramionami Svratki znajduje si? urocza mozaika pól, ogrodów i sadów z rozproszonym drzewostanem, w tle z architektonicznie dominującym benedykty?skim klasztorem. Bardzo istotnym elementem krajobrazu jest pierwotne koryto rzeki Svratka, które przep?ywa ko?o samego Rajhradu. Stara rzeka obramowana jest bujnym brzegowym porostem, pojawiają si? tu typowe, lubiące wilgo? oraz mokrad?owe rodzaje traw i zió?, a swój dom znalaz?o tu wiele ryb, ssaków i śpiewnych ptaków. Warty odwiedzenia z pewnością jest by?y górny las klasztorny, obecnie rajhradzka ba?anciarnia, który jest wyizolowanym kompleksem pierwotnego lasu ??gowego z typową florą i fauną.

Je?eli przejdziemy w dzisiejszych Rajhradicach w miejscach pierwotnej miejscowości Lou?ka na lewą stron? tamy rzeki Svratka z roku 1848, mo?emy podziwia? widoki na równy bieg, w oddali zw??ający si?, który po obydwu stronach opasany jest pierścieniami porostów ??gowych. Benedykty?ski klasztor z tego miejsca widzialny jest w ca?ej swej monumentalności. Nowo wybudowane mokrad?o w miejscu Blatiny jest pokryte roślinami lubiącymi wod?, z zadomowionymi barwnymi wodnymi zwierz?tami poczynając, chrząszczami i drobnymi ssakami i ptakami ko?cząc.


Typową po?udniowoczeską wiosk? swymi stawami przypominają Opatowice. Na powierzchniach trzech zbiorników wodnych odzwierciedlają si? bowiem romantyczne weduty wioski z dominującym kościo?em. Okolica stawów, które zdobią wierzby, topole i jesiony, jest ulubionym miejscem wycieczek miejscowych i obeznanych. Pomi?dzy rzekami Svratka i Dunávka znajduje si? miejsce P?ední líchy, które jest uk?adem czterech porostów liściastych na powierzchni ponad sześciu hektarów i prawie dziewi?ciohektarowy niedaleki ??gowy las w rzecznym zalewisku, który nosi nazw? Zadní líchy.

Do rozpoznawalnych znaczących elementów krajobrazu w katastrze miejscowości Holasice nale?y Holasický hliník. Parów z lessowymi ścianami gości roślinnoś? lubiąca sucho i ciep?o, a swym bogactwem zaskoczy entomofauna. Cz?ściowo zalesiony jest drugi parów na po?udniowym kra?cu miejscowości. Miejsce Do starej cegielni (Ke staré ciheln?) jest pozosta?ością po wydobywaniu gliny ceglarskiej. Na powierzchni prawie sześ? i pó? hektara rozk?ada si? w zalewisku rzeki Svratka Topielisko Ludmila (T?? Ludmila), w którym pozostawiono naturalny wodny tryb z mokrad?owym zbiorowiskiem roślinnym. Topielisko, opasane porostem wierzb, jest domem wielu rzadkich rodzajów p?azów. Najcenniejszym elementem krajobrazu w katastrze gminy jest stare koryto rzeki Svratka, którego d?ugoś? wynosi prawie trzy i pó? kilometra.

Osobliwością krajobrazu w katastrze miejscowości Popowice jest Svratecka tama o d?ugości 200 metrów oraz zbieg rzeczki Bobrava i Svratka z bujną pokrywą roślinną. Zbiornik Pastvisko w Popowicach zosta? utworzony specjalnie do celów rybo?ówstwa, ale sta? si? interesującym biotopem. Jest nape?niany wodą gruntową i deszczową, a porost tworzy na przyk?ad topola czarna, bez czarny, trzcina pospolita i ?ywokost lekarski. Strome brzegi sta?y si? naturalnym gniazdowiskiem zimorodka zwyczajnego. Do katastru Popowic znacząco wchodzi powierzchnią prawie 60 hektarów licznie przez wycieczkowiczów odwiedzana rajhradzka ba?anciarnia, która jest wyizolowanym kompleksem lasu ??gowego.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.