<<  Grudzień  >>
PoWtSrCzPiSoNi
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


TOPlist


POPOVICE

Podziwiajcie Popowice
Równie? Popowice (Popovice) podarowa? w 1048 roku ksią?? Brzetys?aw I brzewnowskim benedyktynom po za?o?eniu klasztoru w Rajhradzie. Nazwa miejscowości, która powsta?a poprzez nadanie nazwy ludziom, których wieś nale?a?a do popa, a wi?c Popowicy, jest dowodem najstarszego s?owia?skiego osadnictwa na Morawach. Starzy S?owianie przej?li s?owo pop w znaczeniu ni?szego rangą ksi?dza wprost z j?zyka greckiego. Jakby z tumanu przesz?ości dzisiaj wyp?yn??y sylwetki postaci uczonych greckich aposto?ów Cyryla i Metodego... Jednak?e osiedlenie Popowic przez cz?owieka jest o wiele starsze. Na szlaku U Chebz? zosta?y znalezione na przyk?ad narz?dzia ska?kowe, siekiery kamienne, ró?ne neolityczne skorupki i naczynia, na Nívkách nawet pozosta?ości szkieletu z naszyjnikiem z per?ami z palonej gliny i namalowanymi niebieskimi oczkami z okresu m?odszej epoki kamiennej 4500–2000 lat przed Chrystusem.

Od wczesnego średniowiecza przez ca?e stulecia miejscowoś? nale?a?a do niedalekiego klasztoru benedykty?skiego w Rajhradzie. Pierwsza pisemna wzmianka o Popowicach pojawia si? w roku 1406, kiedy znajdowa? si? tu ju? folwark pa?ski. Szcz?kanie broni i r?enie dziesi?ciu tysi?cy koni w 1683 roku przera?a?o mieszka?ców Popowic z niedalekiego ogromnego obozowiska wojska polskiego króla Jana Sobieskiego, które tutaj obozowa?o przed wyruszeniem do walk o ratowanie Wiednia przed Turkami. W roku 1914 w Popowicach zosta? otwarty przystanek kolejowy, po Rajhradzie do dnia dzisiejszego drugi w mikroregionie. Tego przystanku u?ywają oprócz miejscowych przewa?nie turyści, którzy przyjemną pieszą drogą poprzez Popowice i ba?anciarni? w Rajhradzie dotrą wprost do benedykty?skiego klasztoru ko?o Rajhradu. Z pewnością interesujące jest to, ?e jeszcze w latach dwudziestych miejscowi chodzili równie? na co dzie? w charakterystycznych strojach popowickich, które obecnie są wykorzystywane podczas gminnych uroczystości, a zw?aszcza tradycyjnych uroczystości w strojach ludowych.
Z oko?o dwustu pi??dziesi?cioma mieszka?cami i powierzchnią 262 hektarów Popowice są najmniejszą gminą mikroregionu. Swą malowniczością i czystością jednak?e przewy?szają wszystkie pozosta?e. Droga, która prowadzi do Popowic, dalej ju? nie prowadzi, wi?c ruch drogowy jest tutaj minimalny. Mieszka?cy Popowic mają wiele czynności spo?ecznych: urządzają dzieci?ce dni, bale maskowe, tradycyjne zawody w?dkarskie, ostatki, palenie czarownic, publiczne domowe świniobicie i uroczystości w strojach ludowych. Inicjatywny Klub Sportowy Popowice organizuje turnieje tenisa o nazwie „Strme?ski kanarek” („Strme?ský kanár“), tradycyjny turniej w siatkonodze, turnieje tenisa sto?owego czy te? zawody w rzucaniu strza?kami. Popowice ko?o Rajhradu są prastarą miejscowością z nowoczesną tera?niejszością.

Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.