<<  Grudzień  >>
PoWtSrCzPiSoNi
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


TOPlist


HOLASICE

Zajrzyjcie do Holasic
Osiedlenie Holasic ju? w starszej epoce brązu, a wi?c w okresie 1800–1400 lat przed Chrystusem, dokumentują znaleziska archeologiczne tzw. kultury unietyckiej w zachodniej cz?ści katastru gminy. Z okresu początków s?owia?skiego osadnictwa w gminie zosta?y odkryte cia?opalne groby z naczyniami tzw. ceramiki praskiej oraz z pó?niejszego okresu staros?owia?ska ceramika epoki grodziskowej.
Po raz pierwszy Holasice są wspomniane w dokumencie rajhradzkiego proboszcza Miko?aja w roku 1349 jako wieś czynszowa i dziesi?cinna, a od tego czasu jej losy są po?ączone z klasztorem benedykty?skim w Rajhradzie. We wsi znajdowa? si? folwark wolny, w najstarszym okresie rzekomo o charakterze cypla obronnego, który chroni? dost?pu do klasztoru od po?udnia. S?ynne są tzw. „holasickie lochy“, rozleg?e podziemne kryjówki, które zosta?y zbudowane ju? w po?owie XIII wieku w trakcie powtarzających si? najazdów tatarskich. Lochy by?y przez miejscowych wykorzystywane równie? w trakcie wojny trzydziestoletniej i w okresie wypraw napoleo?skich na Morawach. W dochowanych cz?ściach s?u?y?y tak?e podczas walk frontowych w czasie II wojny światowej w roku 1945. Armia Czerwona w?aśnie w Holasicach natrafi?a na zaciek?y niemiecki opór, który trwa? przez kilka dni. Walki ca?kowicie zniszczy?y miejscowoś?, a wkrótce po wojnie zosta?a ona nazwana ma?ym Stalingradem.W ostatnich latach gmina Holasice szybko si? rozwija. W jej katastrze buduje si? wiele domków rodzinnych, a swoją dzia?alnoś? gospodarczą prowadzą tu znaczące firmy. ?ycie kulturalne i towarzyskie dziewi?ciuset mieszka?ców aktywnie wype?niają bogate i urozmaicone czynności miejscowych stowarzysze?, jak na przyk?ad godowe uroczystości, obchody wyzwolenia z tradycyjnym udzia?em wojskowych stowarzysze? historycznych, spektakle teatralne, bale pi?amowe i maskowe, dni stra?aków, dni dzieci, imprezy miko?ajkowe itp. W katastrze gminy jest s?ynne lotnisko Klubu Modelarstwa Lotniczego Brno i strzelnica śrutowa ing. Romana Kosteleckiego.

Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.