<<  Grudzień  >>
PoWtSrCzPiSoNi
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


TOPlist


OPATOVICE

Przyjed?cie do Opatowic
Gmina Opatowice (Opatovice) ma prastarą histori?. Przecie? w jej katastrze mieszkali ludzie ju? w czasach m?odszej epoki kamienia, brązu, ?elaza i oczywiście tak?e w okresie pras?owia?skim, o czym świadczą liczne znaleziska archeologiczne! Od po?owy XI wieku historia Opatowic dok?adnie przez 800 lat jest nierozerwalnie związana z niedalekim klasztorem benedykty?skim w Rajhradzie. Ju? w 1405 roku zwierzchnictwo kościelne mia?o we wsi folwark gospodarczy. Miejscowa nazwa Opatowice powsta?a od pierwotnego nazywania miejscowych „Opatowiccy“, czyli ludzie opata. W ten sposób by?y nazywane wsie, które nale?a?y do zwierzchnictwa klasztornego i zosta?y oddane do u?ytku opata. Najstarszy dokument dotyczący wsi pochodzi z 1349 roku, kiedy to zosta?a nazwana „de Opatowicz“.


Gmina Opatowice le?y w cudownej równinnej krainie, na po?udniowy wschód od Rajhradu. Są tu porywające widoki z wijących si? dróg do Rajhradic i Blu?iny, poprzez urodzajne pola, sady i ogrody do benedykty?skiego klasztoru w Rajhradzie. Mo?na spacerowa? po d?ugiej tamie, okalającej koryto potoku Dunávka. Dlatego te? nie jest przypadkiem, ?e przez gmin? prowadzi szlak rowerowy Brno–Wiede?. Na wycieczkowiczów, zw?aszcza rodziny na rowerach z ma?ymi dzie?mi czy osoby starsze, czekają miejsca wypoczynkowe, w miejscowości przyjemna restauracja z ogródkiem i tak?e dwa stawy, przy których regularnie urządzane są zawody w?dkarskie. Z Opatowic jest niedaleko do bluczi?skiego krytego basenu i kąpieliska.
Z wycieczki mo?na wygodnie wróci? tak?e bluczi?ską ście?ką do Wojkowic (Vojkovice), i nast?pnie drogą prowadzącą wokó? rzeki Svratka, z powrotem na most ?ączący Rajhradice z Rajhradem.
Franti?ek Ho?ava
Wybitnym krajanem gminy jest artysta rze?biarz i malarz Franti?ek Ho?ava (1906–1974), którego dzie?a zdobią galerie, zbiory publiczne i prywatne w Republice Czeskiej oraz za granicą. Wykonany przez Ho?aw? posąg pierwszego prezydenta republiki w ponadnaturalnej wielkości stoi na przyk?ad ko?o Szko?y Podstawowej T.G. Masaryka w Rajhradzie.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.