<<  Grudzień  >>
PoWtSrCzPiSoNi
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


TOPlist


RAJHRAD

Poznaj miasto Rajhrad
Aczkolwiek Rajhrad z trzema tysiącami mieszka?ców nale?y do mniejszych miast w kraju, swoją d?ugą historią pokona niejedno wielkie miasto. Znaleziska archeologiczne wskazują na sta?e zaludnienie Rajhradu ju? pi?? tysi?cy lat temu. Takie zaludnienie nie jest jednak w naszych stronach niczym wyjątkowym. Wa?na rola historyczna tego miejsca mia?a dopiero nadejś?. Sta?o si? tak po przyjściu S?owian na Morawy, które odbywa?o si? stopniowo od V wieku po Chrystusie. W VIII lub IX wieku w Rajhradzie zosta?o zbudowane jedno z dwunastu najbardziej znaczących, nale?ących do w?adcy wielkomorawskich grodzisk! Rajhradzki wielkomorawski gród zanikną? jednak wraz z upadkiem pa?stwa wielkomorawskiego na początku X wieku, które wyczerpane wewn?trznymi waśniami nie opar?o si? natarciom powtarzających si? w?gierskich ataków. Znaczenie tego miejsca na tym si? nie zako?czy?o, wprost przeciwnie. Po wyp?dzeniu Polaków i W?grów z Moraw ksią?? Brzetys?aw I podarowa? w 1045 roku brzewnowskiemu benedykty?skiemu klasztorowi cell? św. aposto?ów Piotra i Paw?a w opuszczonym grodzie o nazwie Rajhrad. Trzy lata pó?niej odrodzi? si? tutaj rajhradzki klasztor benedykty?ski, który sta? si? przez stulecia centrum duchowym, kulturalnym i gospodarczym.


Z powodu wy?ywienia klasztor otrzyma? tak?e pobliską wieś Rajhrad. Na rozwój wsi Rajhrad znacząco wp?yną? przywilej margrabiego Przemys?a z 1234 roku, który uczyni? z niej wiosk? targową. Od roku 1339 Rajhrad jest w dokumentach nazywany miasteczkiem. W 1554 roku opat brzewnowski Jan Chotovský oraz rajhradzki konwent potwierdzili status miasteczka dla Rajhradu, zezwolili na u?ywanie starodawnej piecz?ci i przenieśli na miasteczko uprawnienia karne, nadane klasztorowi przez króla Jana Luksemburskiego w roku 1327. Niebywa?y rozwój rozpoczą? si? w Rajhradzie po powstaniu republiki. Wtedy wyros?y dwie nowe dzielnice Matla?ka i Ostr?vek, a w latach od 1924 do 1929 zosta? zbudowany klasztor Sióstr Pocieszycielek Bo?ego Serca Jezusa. Po przewrocie komunistycznym obydwa klasztory zosta?y zaj?te przez wojsko ludowe. Pierwotni w?aściciele, bracia zakonni benedyktyni OSB i Siostry Pocieszycielki BSJ, do obydwu klasztorów powrócili po dalszym prze?omie historycznym w roku 1989. W dniu 27 pa?dziernika 2000 r. Rajhrad uzyska? status miasta.
Obecnie miasto Rajhrad jest mniejszym ośrodkiem administracyjnym i kulturowym z kilkoma wa?nymi instytucjami ponadregionalnymi, którymi są Opactwo Benedyktynów Rajhrad, Pomnik Piśmiennictwa na Morawach, Pa?stwowe Archiwum Powiatowe Brno-venkov, Kongregacja Sióstr Pocieszycielek BSJ oraz Hospicjum św. Józefa. Miasto Rajhrad bardzo szybko si? rozrasta i powoli staje si? ulubionym obszarem wypoczynkowym na po?udnie od Brna.
Pierwszy przystanek podczas podró?y po regionie Rajhradzkim polecamy zrobi? Pa?stwu ko?o opactwa benedykty?skiego.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.