Server je vytvoøen prostøednictvím redakèního systému. Webové zpracování a basic.