Sport

Sportovní a zájmové kluby
V ka?dé obci po?ádají místní sportovní kluby a spolky rozmanité závody a turnaje. Fotbalem po?ínaje a házením ?ipkami kon?e. Velmi oblíbené bývají rybá?ské závody na rybnících v Opatovicích a Popovicích. Závod? se m??e zú?astnit kdokoliv po spln?ní podmínek sout??e. Kdo by necht?l ulovit sumce 195 cm dlouhého, jak se to povedlo v Opatovicích v roce 1999 panu V. Kolá?kovi? O t?chto akcích najdete aktuální informace na webových stránkách obcí.

Po olympiád? v Pekingu v roce 2008 je asi nejznám?j?ím sportovi?t?m mikroregionu broková st?elnice Romana Kosteleckého, na kterém trénuje jeho bratr a zlatý olympionik David Kostelecký. St?elnice pro TRAP a SKEET nedaleko Holasic je p?ístupná ve?ejnosti od b?ezna do ?íjna ve ?tvrtek a ned?li. Na st?elnici se p?j?ují zbran? a st?ílí se pod dohledem instruktora. Více na stránkách http://www.kostelecky.cz.

Pro mnohé bude velkým p?ekvapení, ?e Rajhradsko má své sportovní leti?t?. A ne ledajaké. Klub leteckých modelá?? Brno si vytvo?il v Holasicích skv?lou leteckou základnu, kde po?ádá letecké dny a r?zné sout??e, které stojí za to vid?t. Aktuální akce spolku a profily v?ech pilot? jsou na webových stránkách http://www.volny.cz/klmbrno
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.